CALIFORNIA AIRCHECK

Promo Vault #PR-103

 

SIDE ONE
1)  WFBQ/Indianapolis
2)  WOMC/Detroit
3)  WOMC/Detroit 
4)  KAMP/Los Angeles
5)  WNTR/Indianapolis
6)  WKRQ/Cincinnati
7)  WKRQ/Cincinnati
8)  KRSK/Portland
9)  KKCW/Portland
10) KKCW/Portland
11) WPLJ/New York
12) KTWV/Los Angeles
13) WTMX/Chicago
14)  WTMX/Chicago
15)  KMPS/Seattle
16)  KGLK/Houston
17)  KISW/Seattle
18)  KMPS/Seattle
19)  KKWF/Seattle
20)  WHKO/Dayton
21)  WHKO/Dayton
22)  WFMS/Indianapolis
23)  WLHK/Indianapolis
24)  WLHK/Indianapolis
25)  WPOC/Baltimore
26)  WMZQ/Washington
27) WMZQ/Washington
28) WMZQ/Washington
29) KALV/Phoenix
30) KHTS/San Diego
31) KZOK/Seattle
32) KSCS/Dallas
33) KHKS/Dallas
34) KROI/Houston
35) KROI/Houston
36) WOCL/Orlando
37) KTCZ/Minneapolis
 
38) KJR-FM/Seattle
39) KJR-FM/Seattle
40) KRWM/Seattle
41) KRWM/Seattle
42) WLS/Chicago
43) WLS/Chicago                             
44) KTHI/Boise
45) WBBM-FM/Chicago
46) WMZQ/Washington

47) WOGL/Philadelphia

48) KSWD/Seattle

49) WMMR/Philadelphia

50) WRQX/Washington

51) WRQX/Washington

52) KPTT/Denver

53)  KISW/Seattle

54)  WLS-FM/Chicago

55)  KOSF/San Francisco
56)  KCCL/Sacramento
57)  Z90/San Diego
58)  KXXJ/Juneau
59)  KXXJ/Juneau
60)  WGRR/Cincinnati
61)  KBKS/Seattle
62)  KUDL/Sacramento
63)  KUDL/Sacramento
64)  KUBT/Honolulu
65)  WZPL/Indianapolis
66)  KSHE/St. Louis
67)  WROR/Boston
68)  WPLJ/New York

69)  WISX/Philadelphia