PROMO VAULT #PR-82

SIDE ONE

1) KOIT/San Francisco

2) KKWF/Seattle

3) WKHX/Atlanta

4) KSON/San Diego

5) KMXP/Phoenix

6) KZON/Phoenix

7) KZZP/Phoenix

8) KOOL-FM/Phoenix

9) KIOI/San Francisco

10) KOIT/San Francisco

11) KLLC/San Francisco

12) KYLD/San Francisco

13) WAPE/Jacksonville

14) WXRK/New York

15) Z100/New York

16) KZZP/Phoenix

17) KMVQ/San Francisco

18) KKSF/San Francisco

19) KKSF/San Francisco

20) KSAN/San Francisco

21) KITS/San Francisco

22) KSIQ/San Francisco

23) KIOI/San Francisco

24) WLNK/Charlotte

25) KROQ/Los Angeles

26) KROQ/Los Angeles

27) KVIL/Dallas

28) KAMP/Los Angeles

29) XHRM/San Diego

30) KLIF/Dallas

31) KKHH/Houston

32) KKHH/Houston

33) WLNK/Charlotte

34) WWRM/Tampa

35) WCBS-FM/New York

36) WCBS-FM/New York

37) KYGO/Denver

38) KSCS/Dallas

39) KSCS/Dallas

40) WKTU/New York

41) Z100/New York

42) WXRK/New York

43) WRKS/New York

44) WQHT/New York

45) WWPR/New York

46) WWPR/New York

47) WWPR/New York

48) WRXP/New York

49) WRXP/New York

50) WAXQ/New York

51) KMXV/Kansas City

52) KSCS/Dallas

53) Y100/Miami

54) WPOW/Miami

55) KMXV/Kansas City

56) WDAF/Kansas City

57) KEEY/Minneapolis

58) WDOK/Cleveland

59) KHMX/Houston

60) WVEE/Atlanta

61) WVEE/Atlanta

62) WALR/Atlanta

63) WSRV/Atlanta

64) WNNX/Atlanta

65) WKLS/Atlanta

66) WFLC/Miami

67) Y100/Miami

68) Y100/Miami

69) WPOW/Miami

70) WEDR/Miami

71) WHQT/Miami

72) WHQT/Miami

73) WMIA/Miami

74) WMXJ/Miami

75) WLLD/Tampa