Promo Vault #PR-91
SIDE ONE
1) KSSX/San Diego
2) KKOB-FM/Albuquerque
3) KKOB-FM/Albuquerque
4) WNOW/New York
5) KHMX/Houston
6) KHMX/Houston
7) KSNE/Las Vegas
8) WLTJ/Nashville
9) WFKS/Melbourne
10) KKOB-FM/Albuquerque
11) KBQI/Albuquerque
12) KBQI/Albuquerque
13) KZOK/Seattle
14) KIIS-FM/Los Angeles
15) WYGZ/Gainesville
16) KAMP/Los Angeles
17) KMPS/Seattle
18) KRTH/Los Angeles
19) WMJX/Boston
20) WBBM-FM/Chicago
21) WBMX/Boston
22) WLYF/Miami
23) WLYF/Miami
24) WIOQ/Philadelphia
25) WIOQ/Philadelphia
26) WIOQ/Philadelphia
27) WIHT/Washington
28) WPOI/Tampa
29) WKHX/Atlanta
30) KMTT/Seattle
31) KMTT/Seattle
32) KBKS/Seattle
33) KQMZ/Seattle
34) KUBE/Seattle
35) WGRR/Cincinnati
36) WGRR/Cincinnati
37) WOCL/Orlando

38) KIIS-FM/Los Angeles
39) WJMK/Chicago
40) WJMK/Chicago
41) WKQK/Memphis
42) KKWF/Seattle
43) WLIT/Chicago
44) KYKY/St. Louis
45) WMXC/Mobile
46) KDWB/Minneapolis
47) KHMX/Houston
48) KHMX/Houston
49) WSB-FM/Atlanta
50) KVIL/Dallas
51) KVIL/Dallas
52) KVIL/Dallas
53) KDMX/Dallas
54) KHKS/Dallas
55) WEZB/New Orleans
56) KFRH/Las Vegas